Hieronder staan onze algemene voorwaarden in het Nederlands. Voor Engelse tekst scroll verder of klik hier.
Below are our general terms and conditions in Dutch. Scroll further for English text or click here.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMEEN.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Bijgaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aquamar Disinfection Products te Urk, nader te noemen Aquamar Disinfection Products, uit te voeren werkzaamheden, door Aquamar Disinfection Products te leveren materialen en op de door Aquamar Disinfection Products verstrekte adviezen. Tevens op alle door Aquamar Disinfection Products gedane aanbiedingen en/of door Aquamar Disinfection Products met een opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming. Door het verlenen van de opdracht, dan wel door het door Aquamar Disinfection Products doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van onderstaande en met uitsluiting van alle overige voorwaarden.

1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer bij enig werk wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van andere belanghebbenden binden Aquamar Disinfection Products uitsluitend indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door deze schriftelijk is aanvaard. 

1.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is (zijn) met eventuele voorwaarden, gesteld door de opdrachtgever, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".

Artikel 2. GESCHILLEN

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aquamar Disinfection Products partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.2. De rechter van het arrondissement Overijssel, locatie Zwolle, is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Nederlandse wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

2.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 3. AANDUIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Algemene Voorwaarden van de firma Aquamar Disinfection Products te Urk" gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad, op 12 oktober 2022 onder nummer 52835383.

 

B. AANGENOMEN WERK, OPDRACHTEN, LEVERING MATERIAAL EN/OF GEREEDSCHAPPEN, ETC.

Artikel 4. AANBIEDINGEN 

4.1. Alle aanbiedingen, (hiermede worden tevens bedoeld de van kracht geworden aanvullingen, wijzigingen en/of nader gemaakte afspraken) geschieden volgens een door de opdrachtgever gesteld bestek of omschrijving, of bij gebreke daarvan de omschrijving in de gedane aanbieding. Zij zijn voor Aquamar Disinfection Products vrijblijvend totdat deze de opdracht heeft aanvaard en zij zijn gebaseerd op de uitvoering in normale werktijden en omstandigheden. Het door Aquamar Disinfection Products te gebruiken materiaal hetwelk aangeleverd wordt door opdrachtgever of derden dient van deugdelijke samenstelling te zijn en te voldoen aan alle door Aquamar Disinfection Products te stellen gangbare normen en eisen.

4.2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de situatie van en de toestand waarin, het object verkeerd en het aanwezig zijn van materiaal, los en vast, zoals getoond of aangewezen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing. Bij aanbiedingen t.b.v. de aanleg van complete zuiveringsinstallaties wordt als eis gesteld dat de grondslag voldoende is voor de uit te voeren werkzaamheden en de ondergrond de werkzaamheden mogelijk maakt. Alle extra kosten of vertragingen die ontstaan door verkeerde grondslag of ondergrond zijn voor rekening van opdrachtgever en Aquamar Disinfection Products kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit ontstaan. 

4.3. Alle aanbiedingen worden opgesteld zonder enige verplichting voor Aquamar Disinfection Products, tenzij dit anders schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van Aquamar Disinfection Products zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk door Aquamar Disinfection Products worden bevestigd.

4.4. Met betrekking tot de technische details, gegeven in aanbiedingen en vastgelegd door Aquamar Disinfection Products, (zoals maten gewichten, hoeveelheden, kleuren, enz.) behoudt Aquamar Disinfection Products zich het recht voor tot de gebruikelijke marges.

4.5. Gegevens in drukwerk, door Aquamar Disinfection Products verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat Aquamar Disinfection Products hieraan nimmer is gebonden.

4.6. Indien binnen 30 dagen de aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo Aquamar Disinfection Products zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen, binnen 14 dagen na een daartoe door Aquamar Disinfection Products gedaan verzoek, franco aan deze te worden geretourneerd. Aquamar Disinfection Products is in dit geval gerechtigd vergoedingen te vorderen voor alle door hen gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding.

4.7. Tenzij anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen door Aquamar Disinfection Products exclusief het wettelijk percentage voor omzetbelasting, verschuldigde precariorechten, verzekeringspremies, aansluitkosten dienstenleveringen, keuringskosten, grondonderzoek, berekeningskosten, uitzetkosten, benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut en reparatiewerk aan constructies, las- en brandwerk, verwijderen van obstakels, het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, hoofdaannemerprovisie.

Artikel 5. OPDRACHTEN

5.1. Een opdracht bindt Aquamar Disinfection Products eerst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

5.2. Tenzij anders wordt bepaald, worden opdrachten schriftelijk door Aquamar Disinfection Products bevestigd en Aquamar Disinfection Products is alleen gebonden door een dergelijke schriftelijke bevestiging. 

5.3. Als de koper of opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen bekend heeft gemaakt dat hij bezwaren heeft tegen de bevestiging van de order, zal zo'n bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn. Bij het opzeggen van de order na de gestelde vijf dagen is de volledige som der overeenkomst ineens opeisbaar voor Aquamar Disinfection Products. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Aquamar Disinfection Products en de auteursrechten daarop blijven bij deze berusten.

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen "af werkplaats" (in de aanhef genoemd adres, of ieder in een orderbevestiging als zodanig nader genoemd adres) en exclusief BTW. Ook zijn deze prijzen exclusief verpakking, transport en vracht, verzekering, invoerrechten, etc.

6.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten die gelden op het moment van de offerte of de bevestiging van de order. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van grondstoffen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend. 

6.3. Totdat de aflevering afgerond is, behoudt Aquamar Disinfection Products zich het recht voor wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, of haar offerte te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst of aansprakelijkheid voor schade.

6.4. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op enige door Aquamar Disinfection Products te leveren goederen en/of materialen, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of gewijzigd, worden verrekend.

Artikel 7. VERKOOP EN LEVERING

7.1. Verkoop van nieuwe producten en/of onderdelen geschiedt uitsluitend onder fabrieks-garantie op het betreffende product of onderdeel. 

7.2. Op gebruikte producten en/of onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

7.3. Levering zal plaatsvinden op het tijdstip of binnen de periode genoemd in de orderbevestiging. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering en Aquamar Disinfection Products is niet aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan na de levering. 

7.4. Indien de volledige informatie, die naar de mening van Aquamar Disinfection Products nodig is om de order uit te voeren, niet tijdig in haar bezit is, zal een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden door Aquamar Disinfection Products na ontvangst van de noodzakelijk geachte informatie en na overleg met de koper. Deze nieuwe datum zal schriftelijk door Aquamar Disinfection Products worden bevestigd.

7.5. Het overschrijden van de leveringstijden door Aquamar Disinfection Products zal niet beschouwd worden als contractbreuk en geeft de koper geen recht het contract te annuleren en/of schadevergoeding te eisen door hem of anderen.

7.6. Aquamar Disinfection Products behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al dan niet nakomen geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.

Artikel 8. TRANSPORT

8.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats "af werkplaats". Als de genoemde prijs inclusief vervoer is, wordt de vervoerder uitgekozen door Aquamar Disinfection Products.

8.2. Alle goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van Aquamar Disinfection Products verlaten.

8.3. Indien de genoemde prijs inclusief vervoer is, kan Aquamar Disinfection Products geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade tijdens het laden en lossen en transport, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.4. Aquamar Disinfection Products is bereid speciale wijze van vervoer en/of verzekering te regelen op verzoek van en op kosten van de koper, uitsluitend als agent van de koper en zonder enige vorm van aansprakelijkheid of verplichting aan de zijde van Aquamar Disinfection Products.

8.5. De opdrachtgever of koper is verplicht de goederen op het moment van levering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor Aquamar Disinfection Products ontstaan wegens weigering van ontvangst door de opdrachtgever of koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde en/of gekochte goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever of koper, kosten van transport en opslag daaronder begrepen.

8.6. Het lossen dient in een vlot tempo te worden geregeld. Bij lossingen of beladen der auto's, bij transport wat door Aquamar Disinfection Products betaald dient te worden, wat langer dan 1 uur duurt, zullen door deze wachturen in rekening worden gebracht.

Artikel 9. AANVAARDING EN RECLAME / REPARATIE 

9.1. Bij aankomst op het werk of afleveringsadres, dienen de goederen door de koper of afnemer, te worden gecontroleerd. Wordt breuk of anderen fouten of mankementen in geleverde materialen of andere goederen geconstateerd, dan dient Aquamar Disinfection Products daarvan onverwijld, zo mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Is binnen 24 uur niet gereclameerd, dan worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd en behoeft Aquamar Disinfection Products geen reclames meer te aanvaarden.

9.2. Alle ter reparatie aangeleverde goederen bij Aquamar Disinfection Products blijven eigendom van de opdrachtgever. Aquamar Disinfection Products is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook ontstaan tijdens de reparatie-periode, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de wet.

9.3. Voor wat betreft type, kwaliteit, afmetingen e.d. is alleen datgene wat in de orderbevestiging staat van toepassing. Klachten over hoeveelheden en mankementen die ontdekt hadden kunnen worden tijdens een normale, zorgvuldige inspectie, moeten kenbaar gemaakt worden aan Aquamar Disinfection Products, schriftelijk, binnen 8 dagen na levering.

9.4. Klachten over defecten, die niet tijdens een normale zorgvuldige inspectie ontdekt hadden kunnen worden, moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Aquamar Disinfection Products binnen 8 dagen na ontdekking.

9.5. Elk recht tot schadevergoeding inzake kwaliteit, ontwerp of afwerking vervalt, indien de goederen waarover klachten zijn ingediend in gebruik blijven, of als levering meer dan één jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Retourzendingen zullen alleen door Aquamar Disinfection Products geaccepteerd worden als deze van tevoren, schriftelijk zijn geaccepteerd.

9.6. Klachten geven de koper niet het recht betalingen uit te stellen, noch bedragen in mindering te brengen in verband met schade of kosten. Aquamar Disinfection Products is bevoegd het wettelijke retentierecht uit te oefenen volgens Artikel 290 t/m 295 van Boek 3 Afdeling 4 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. MEER- EN MINDERWERK

10.1. Aquamar Disinfection Products is gerechtigd meerwerk en rekening te brengen en gehouden -indien overeengekomen- minderwerk op de aanneemsom in mindering te brengen.

10.2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Aquamar Disinfection Products, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden en hoeveelheden wordt uitgevoerd, terwijl minderwerk op overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. Het bepaalde hieromtrent in de betreffende artikelen van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.3. Het bovenstaande is tevens van toepassing op afwijkingen in hoeveelheden en constructies niet overeenkomende met de ter beschikking gestelde tekeningen en/of bestekken en van toepassing op al hetgeen on- voorzien noodzakelijkerwijze moet worden uitgevoerd als gevolg van, of om het aangenomen werk te kunnen realiseren.

Artikel 11. TERMIJN VAN UITVOERING, OVERMACHT

11.1. De termijn, binnen welke het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat Aquamar Disinfection Products of aannemer alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten worden verkregen zijn ontvangen en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Aquamar Disinfection Products zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

11.2. Aquamar Disinfection Products kan, indien betaling in termijnen is overeengekomen, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat, onverminderd het recht van Aquamar Disinfection Products om na ingebrekestelling het werk definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen hij bij volledige uitvoering te vorderen zou hebben gekregen. Hierbij blijven de niet gemaakte kosten, wegens het niet geheel uitvoeren van het werk, geheel buiten beschouwing.

11.3. In geval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht -waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Aquamar Disinfection Products onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is Aquamar Disinfection Products gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Aquamar Disinfection Products gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

11.4. Indien door omstandigheden, buiten schuld van Aquamar Disinfection Products, de beoogde opleveringstermijn niet, of slechts na overschrijden, te bereiken is, heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of een bedongen boete.

11.5. Indien door niet-levering van een toeleveringsbedrijf van Aquamar Disinfection Products, deze vertraging oploopt is Aquamar Disinfection Products nimmer aansprakelijk voor de aldus ontstane schade. Wanneer Aquamar Disinfection Products door niet levering vervangende producten dient te gebruiken, zijn alle meerkosten hiervan voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 12. OPLEVERING

12.1. Het werk of gedeelte van het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen, waarop, hetzij Aquamar Disinfection Products na voltooiing van het werk of gedeelte van het werk hiervan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. 

12.2. Na oplevering kunnen geen aanspraken meer gemaakt worden door de opdrachtgever over de verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van wanprestatie.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

13.1. De koper of opdrachtgever vrijwaart Aquamar Disinfection Products tegen alle schaden, boetes, kosten en uitgaven waar Aquamar Disinfection Products aansprakelijk voor gesteld kan worden als gevolg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties en tekeningen en eisen van de koper is gedaan en waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, of geregistreerde tekeningen, of andere industriële eigendommen van derden. 

13.2. Aquamar Disinfection Products is alleen aansprakelijk voor materiaalfouten in de door haar gebruikte materialen. Indien klachten over zulke fouten terecht zijn, zal Aquamar Disinfection Products naar eigen inzicht:

- De fout repareren voor eigen rekening, ter plaatse of elders,

- Vervangende goederen leveren zonder verdere kosten voor de koper of opdrachtgever, nadat de defecte goederen geretourneerd zijn.

- De overeenkomst annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en na teruggave van de koopsom van de goederen in kwestie.

13.3. Aquamar Disinfection Products is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interest (inclusief winst-verlies en daarmee samenhangende schade) die veroorzaakt zijn door reparatie, verwijdering of vervanging, of die voor de koper of opdrachtgever en derden zullen ontstaan als een direct of indirect effect van die fouten.

13.4. Aqua Disinfection Products zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de koper of opdrachtgever of derden voor enigerlei kosten, schade, interest (inclusief het verlies aan winst en daarmee samenhangende schade) die direct of indirect het gevolg zijn van enig advies of aanbeveling die Aquamar Disinfection Products heeft gegeven, activiteiten die zij heeft ondernomen, niet-levering, of de toepassing of gebruik van de goederen. 

13.5. Aquamar Disinfection Products is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen, duikers e.d., wanneer de ligging hiervan niet is aangewezen of geen tekeningen zijn verstrekt, waarop de juiste ligging is aangegeven.

13.6. Tot vergoeding van overige schade, waaronder begrepen indirecte schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, is Aquamar Disinfection Products niet gehouden.

13.7. Het maximum schadebedrag, tot vergoeding waarvan Aqua Disinfection Products kan worden aangesproken, bedraagt nooit meer dan het bedrag, waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd, dan wel het bedrag waarvoor Aqua Disinfection Products verzekerd is, dan wel het bedrag wat de verzekering van Aqua Disinfection Products op enig werk aan schadepenningen zal uitkeren. 

Artikel 14. RECHTEN

14.1. De koper of opdrachtgever zal aan niemand technische informatie beschikbaar stellen die afgeleid is van Aquamar Disinfection Products, hoe dan ook verkregen en die betrekking heeft op goederen en/of werken die Aquamar Disinfection Products heeft aangeboden. 

14.2. Aquamar Disinfection Products zal geen informatie aan derden verstrekken zonder toestemming van de koper of opdrachtgever over specificaties die de koper of opdrachtgever aan Aquamar Disinfection Products, schriftelijke en uitdrukkelijk vertrouwelijk, heeft opgegeven.

Artikel 15. BETALING

15.1. Betaling vindt plaats op de manier zoals afgesproken in de orderbevestiging, tenzij anders vermeld. Alle betalingen zullen gedaan dienen te worden zonder kortingen of schuldverrekeningen. Bij betalingen binnen de op de factuur vermelde termijn kan de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering op het factuurbedrag worden gebracht. Bij overschrijding van de gestelde termijn dient het totale factuurbedrag (inclusief de kredietbeperking en eventuele in rekening gebrachte administratiekosten en onverminderd het hierna gestelde) aan Aquamar Disinfection Products te worden betaald.

15.2. Aan de betalingsverplichting is voldaan op het moment dat Aquamar Disinfection Products bevestigd heeft gekregen dat haar rekening is gecrediteerd voor het afgesproken bedrag.

15.3. Als de koper of opdrachtgever niet betaald heeft binnen de betalingstermijn, zal het uitstaande bedrag, vanaf die dag, rentedragend worden met een rentepercentage van 2% van het te betalen bedrag per maand. De betalingstermijn die van toepassing is op alle door Aquamar Disinfection Products uitgeschreven facturen is 14 (veertien) dagen, tenzij anders op de factuur is vermeld.

15.4. Indien betaling niet is ontvangen binnen deze betalingstermijn staat het Aquamar Disinfection Products vrij deze vordering uit handen te geven aan advocaat, juridisch adviseur, of incasso bureau, waarbij alle verdere kosten voor rekening van de debiteur komen.

15.5. Zolang geen volledige betaling, van het aan Aquamar Disinfection Products uit welken hoofde ook toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde aan Aquamar Disinfection Products in eigendom toebehoren.

Artikel 16. UITSTEL VAN LEVERING

16.1. Als de koper of opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Aquamar Disinfection Products niet gehouden verder te leveren en is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de koper of opdrachtgever om Aquamar Disinfection Products schadeloos te stellen.

16.2. Als Aquamar Disinfection Products het nodig acht, kan zij, zelfs nadat de overeenkomst is afgesloten en/of al gedeeltelijk is uitgevoerd, de koper vragen om zekerheid te stellen voor de koopprijs of reparatieprijs, vracht, e.d. die verschuldigd is aan Aquamar Disinfection Products. Zolang deze zekerheid niet naar wens is gegeven, is Aquamar Disinfection Products gerechtigd levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de kopers of opdrachtgevers verplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en Aquamar Disinfection Products schadeloos te stellen.

16.3. Verkeerd koper jegens Aquamar Disinfection Products in wanprestatie, dan mag Aquamar Disinfection Products het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen cq. doen terugnemen.

Artikel 17. TECHNISCHE ADVIEZEN

Geen aansprakelijkheid kan aanvaard worden voor werk dat is uitgevoerd volgens tekeningen of ontwerpen, of aanwijzingen en adviezen van de koper of opdrachtgever.

Artikel 18. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, vuur of andere rampen, ingeval van tekorten aan ruwe materialen, voorraden, additieven of brandstof, instorten van de fabriek of werkplaats, stakingen, hoge waterstanden, uitsluitingen, overheidsinmenging, wegvallen van het transport, zelfs als gevolg van weersomstandigheden en alle omstandigheden buiten de controle van Aquamar Disinfection Products, onafhankelijk of zij gebeuren in eigen werkplaats of met de leveranciers of met het transportbedrijf, danwel in het geval dat zodanige wijziging van omstandigheden plaatsvindt, dat verder nakomen van de verplichting van Aquamar Disinfection Products redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dan is Aquamar Disinfection Products gerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten, of de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder aansprakelijk te zijn voor de schade van de koper of opdrachtgever danwel van derden.

Artikel 19. GEHELE OVEREENKOMST

19.1. Voorwaarden, met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk bevestigd zijn door Aquamar Disinfection Products. 

19.2. Aangepaste of gewijzigde voorwaarden zijn van kracht wanneer deze wijziging voldoende kenbaar is gemaakt aan de tegenpartij, danwel is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland.

19.3. Uitzondering of aanpassing der voorwaarden voor een speciale overeenkomst zal steeds schriftelijk, gedagtekend en door beide partijen ondertekend dienen te worden.

 

C. ONDERAANNEMING.

Artikel 20. TOEPASSELIJKHEID

20.1. Tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zijn de voorgaande artikelen onder A. "Algemeen" en onder B. "Aangenomen werk, etc." ook van toepassing op de aanbiedingen en uitvoeren van opdrachten in onderaanneming.

20.2. Voor onderaannemers die in onderaanneming van Aquamar Disinfection Products werkzaamheden en/of orders uitvoeren, zijn de Voorwaarden van Onderaanneming zoals aan deze Algemene Voorwaarden gehecht, van toepassing. Dit ongeacht het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 

Artikel 21. AANSPRAKELIJKHEID

In dat geval wordt tevens bedoeld met opdrachtgever: de hoofdaannemer en met aannemer: de firma Aquamar Disinfection Products.

 

Einden van de algemene voorwaarden in het Nederlands.

Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand.

Kunt u het bestand niet openen? Download dan Adobe Reader of neem contact met ons op.

 

Below are the General Terms and Conditions in English text:

 

General Terms and Conditions

A. GENERAL.

Article 1. APPLICABILITY

1.1. The present General Terms and Conditions apply to all of Aquamar Disinfection Products B.V. in Urk, The Netherlands, to be named further Aquamar Disinfection Products, performances, work to be carried out by Aquamar Disinfection Products and to the advice provided by Aquamar Disinfection Products. Also on all offers made by Aquamar Disinfection Products and / or contracts concluded by Aquamar Disinfection Products with a client. By assigning the assignment, or by carrying out any work by Aquamar Disinfection Products, the client is deemed to agree with the applicability of the following and with the exclusion of all other conditions.

1.2. The applicability of general terms and conditions of the main contractor for any work is explicitly rejected. General terms and conditions of other interested parties only bind Aquamar Disinfection Products if and insofar as the applicability thereof has been accepted by the Aquamar Disinfection Products in writing.

1.3. If one or more provisions of these general terms and conditions are ( or will be) contrary to any conditions set by the client, the provisions of these general terms and conditions apply, unless expressly agreed otherwise in writing.

1.4. Furthermore, the Uniform Administrative Conditions for the Execution of Works 1989 (UAV) apply mutatis mutandis, in so far as they do not contradict these general terms and conditions or the agreement, where instead of "principal" or "management" should be read " main contractor "and for" contractor "should be read as" subcontractor ".

Article 2. DISPUTES

2.1. Dutch law applies exclusively to all legal relationships to which Aquamar Disinfection Products is a party. This also applies if an obligation is wholly or partly performed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there.

2.2. The judge of the district of Overijssel, location Zwolle, has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless mandatory Dutch law prescribes otherwise.

2.3. The parties will only appeal to the court after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

Article 3. TERMS AND CONDITIONS OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions can be quoted as the "General Terms and Conditions of Aquamar Disinfection Products in Urk" filed at the Chamber of Commerce and Industry in Lelystad, on October 12, 2022 under number 52835383.

 

B. APPROVED WORK, ORDERS, DELIVERY OF MATERIAL AND / OR TOOLS, ETC.

Article 4. OFFERS

4.1. All offers, (also referred to as the additions, changes and / or further agreements made) will be made according to a specification or description provided by the client, or in the absence thereof the description in the offer made. They are free of obligation for Aquamar Disinfection Products until it has accepted the assignment and they are based on the execution in normal working hours and circumstances. The material to be used by Aquamar Disinfection Products, which is supplied by the client or third parties, must be of proper composition and comply with all current standards and requirements set by Aquamar Disinfection Products

4.2. All offers are based on the situation of and the situation in which the object is and the presence of material, loose and fixed, as shown or indicated during the recording, viewing or designation. In the case of offers for the construction of complete treatment plants, the requirement is that the basis is sufficient for the work to be carried out and the subsoil makes the work possible. All extra costs or delays that arise due to incorrect basis or subsoil are at the client's expense and Aquamar Disinfection Products can never be held liable for any damage arising therefrom.

4.3. All offers are drawn up without any obligation for Aquamar Disinfection Products, unless otherwise agreed in writing. Offers and commitments by representatives of Aquamar Disinfection Products are only binding insofar as they are confirmed in writing by Aquamar Disinfection Products

4.4. With regard to the technical details given in offers and recorded by Aquamar Disinfection Products (such as weights, quantities, colors, etc.), Aquamar Disinfection Products reserves the right to the usual margins.

4.5. Data in printed matter provided by Aquamar Disinfection Products are subject to change without prior notice, so Aquamar Disinfection Products is never bound to this.

4.6. If the offer is not followed by an order within 30 days, if Aquamar Disinfection Products so desires, the offer with all accompanying drawings, designs and calculations, must be paid carriage paid within 14 days after a request made by Aquamar Disinfection Products returned. Aquamar Disinfection Products is entitled in this case to claim compensation for all costs incurred by them in connection with the offer made.

4.7. Unless otherwise stated, all offers by Aquamar Disinfection Products are exclusive of the legal percentage for sales tax, payable precariance rights, insurance premiums, connection costs for service deliveries, inspection costs, soil investigation, calculation costs, expulsion costs, required digging, demolition, chopping, strut and repair work on structures. - and fire, removing obstacles, taking measures to prevent inconvenience or damage to the environment, main contractor's commission.

Article 5. ASSIGNMENTS

5.1. Aquamar Disinfection Products will only bind an order after it has accepted it in writing or has started its execution.

5.2. Unless otherwise stipulated, orders are confirmed in writing by Aquamar Disinfection Products and Aquamar Disinfection Products is only bound by such written confirmation.

5.3. If the buyer or customer has not made known within 5 working days that he has objections to the confirmation of the order, such confirmation will be assumed to be a faithful and complete elaboration of the agreement. When the order is canceled after the five days set, the full sum of the contract is due and payable immediately to Aquamar Disinfection Products. Drawings, designs and calculations remain the property of Aquamar Disinfection Products, even after the assignment has been granted, and the copyrights thereto remain with these parties.

Article 6. PRICES

6.1. Unless otherwise agreed in writing, all prices are "ex works" (address mentioned in the preamble, or any address specified as such in an order confirmation) and excluding VAT. These prices also exclude transport and freight, insurance, import duties, etc.

6.2. All prices are based on the costs that apply at the time of the quotation or confirmation of the order. If and insofar as the period between the date of the offer and the delivery exceeds a period of 3 months and the wages, the prices of raw materials, the prices of materials and the like have changed during that period, these changes will be settled with the contract price.

6.3. Until the delivery is complete, Aquamar Disinfection Products reserves the right to make changes to those cost factors that result from government measures, or to cancel its offer and to declare the agreement to be fully or partially canceled without judicial intervention or liability for damage.

6.4. Taxes, import duties, levies or other government charges on any goods and / or materials to be supplied by Aquamar Disinfection Products, entered or modified after the offer or the conclusion of the agreement, will be settled.

Article 7. SALE AND DELIVERY

7.1. Sales of new products and / or parts are only made under the manufacturer's warranty on the relevant product or part.

7.2. No warranty is given on used products and / or parts, unless expressly agreed otherwise in writing.

7.3. Delivery will take place at the time or within the period mentioned in the order confirmation. The goods are at the risk of the buyer from the moment of delivery and Aquamar Disinfection Products is not liable for damage in any way arising after the delivery.

7.4. If the complete information, which in the opinion of Aquamar Disinfection Products is required to execute the order, is not in its possession in time, a new delivery date will be determined by Aquamar Disinfection Products after receipt of the information deemed necessary and after consultation with the buyer . This new date will be confirmed in writing by Aquamar Disinfection Products

7.5. Exceeding the delivery times by Aquamar Disinfection Products will not be regarded as breach of contract and does not entitle the buyer to cancel the contract and / or claim compensation from him or others.

7.6. Aquamar Disinfection Products reserves the right to deliver in parts. Each partial delivery is considered as a separate agreement of which the fulfillment or non-fulfillment will have no effect on the total agreement.

Article 8. TRANSPORT

8.1. Unless otherwise agreed, delivery takes place "ex works". If the stated price includes transport, the carrier is selected by Aquamar Disinfection Products.

8.2. All goods are at the risk of the buyer from the moment they leave the business premises of Aquamar Disinfection Products.

8.3. If the stated price includes transport, Aquamar Disinfection Products cannot accept any liability for loss or damage during loading and unloading and transport, unless otherwise agreed in writing.

8.4. Aquamar Disinfection Products is prepared to arrange special means of transport and / or insurance at the request of and at the expense of the buyer, exclusively as agent of the buyer and without any form of liability or obligation on the part of Aquamar Disinfection Products.

8.5. The client or buyer is obliged to receive the goods at the moment of delivery. All costs and damage incurred by Aquamar Disinfection Products due to refusal of receipt by the client or buyer of (a part of) the goods ordered and / or purchased by him are at the expense of the client or buyer, including costs of transport and storage.

8.6. The unloading must be arranged at a rapid pace. In case of unloading or loading of the cars, during transport what has to be paid by Aquamar Disinfection Products, which takes longer than 1 hour, these waiting hours will be charged.

Article 9. ACCEPTANCE AND CLAIMS/ REPAIR

9.1. Upon arrival at the work or delivery address, the goods must be checked by the buyer or buyer. If breakage or other faults or defects are found in delivered materials or other goods, Aquamar Disinfection Products must be informed of this immediately, if possible in writing. If no claim is made within 24 hours, the goods are deemed to have been accepted and Aquamar Disinfection Products no longer has to accept complaints.

9.2. All goods delivered to Aquamar Disinfection Products for repair remain the property of the client. Aquamar Disinfection Products is not liable for damage in any way whatsoever occurring during the repair period, except for the responsibility according to the law.

9.3. In terms of type, quality, dimensions, etc., only what is stated in the order confirmation applies. Complaints about quantities and defects that could have been discovered during a normal, careful inspection must be made known to Aquamar Disinfection Products, in writing, within 8 days of delivery.

9.4. Complaints about defects, which could not have been detected during a normal careful inspection, must be made known in writing to Aquamar Disinfection Products within 8 days after discovery.

9.5. Any right to compensation for quality, design or finishing will lapse if the goods for which complaints have been filed remain in use, or if delivery has taken place more than one year earlier. Return shipments will only be accepted by Aquamar Disinfection Products if they have been accepted in writing in advance.

9.6. Complaints do not give the buyer the right to postpone payments, nor to deduct amounts in connection with damage or costs. Aquamar Disinfection Products is authorized to exercise the statutory right of retention in accordance with Article 290 up to and including 295 of Book 3 Section 4 Dutch Civil Code.

Article 10. Additional and reduced work

10.1. Aquamar Disinfection Products is entitled to make additional work and to take account of and - if agreed - deduct reduced work on the contract price.

10.2. Additional work is deemed to be all that is performed by Aquamar Disinfection Products, either at the request or expense of the client or pursuant to new or amended regulations, above the activities and quantities described in the agreement, while the reduction is determined accordingly. The relevant provisions in the relevant articles of the Dutch Civil Code are explicitly excluded.

10.3. The foregoing also applies to deviations in quantities and constructions not corresponding to the provided drawings and / or specifications and applicable to all that which is unavoidably necessary to be carried out as a result of, or to be able to realize, the work that has been assumed.

Article 11. PERIOD OF PERFORMANCE, FORCE MAJEURE

11.1. The period within which the work must be carried out commences only after Aquamar Disinfection Products or contractor has received all the necessary information for the execution, the necessary permits, exemptions, approvals and / or assignments that must be obtained for the work are received and the place where the work is to be carried out, in the opinion of Aquamar Disinfection Products, is such that the execution of the work can be started.

11.2. Aquamar Disinfection Products can, if payment in installments has been agreed, extend the term of execution with the time during which the client leaves a due date or part of it unpaid, without prejudice to the right of Aquamar Disinfection Products to definitively terminate the work and demand payment after notice of default of all that he would have been able to claim on full execution. The unmade costs, because of the incomplete execution of the work, are not taken into consideration.

11.3. In the event of hindrance, the work to be carried out as a result of force majeure -including any of the will and / or control of Aquamar Disinfection Products independent circumstance, whether or not foreseeable, whereby complete or partial execution of the work is temporarily or permanently prevented- Aquamar Disinfection Products is entitled to suspend the execution of the work or to dissolve the agreement, insofar as not executed, and to demand payment in respect of the part of the work that has been carried out, without Aquamar Disinfection Products being obliged to pay any compensation to the client.

11.4. If due to circumstances, not being the fault of Aquamar Disinfection Products, the intended delivery term cannot be reached, or only after exceeding, the client is never entitled to compensation or a stipulated fine.

11.5. If this is delayed due to the non-delivery of a supplier of Aquamar Disinfection Products, Aquamar Disinfection Products is never liable for the resulting damage. If Aquamar Disinfection Products has to use replacement products due to non-delivery, all additional costs will be borne by the client.

Article 12. DELIVERY

12.1. The work or part of the work is considered to have been delivered at the first of both times, on which either Aquamar Disinfection Products has given written notice to the client after completion of the work or part of the work, or the client actually uses the work.

12.2. After delivery no claims can be made by the client about the work performed, unless there is a case of default.

Article 13. LIABILITY / INDEMNIFICATION

13.1. The buyer or client indemnifies Aquamar Disinfection Products against all damages, fines, costs and expenses for which Aquamar Disinfection Products can be held liable as a result of any work done in accordance with the specifications and drawings and requirements of the buyer and which infringes a patent, or registered drawings, or other industrial property of third parties.

13.2. Aquamar Disinfection Products is only liable for material defects in the materials used by it. If complaints about such errors are correct, Aquamar Disinfection Products will, at its discretion:

- Repair the error for his own account, on site or elsewhere,

- Delivering replacement goods without further costs for the buyer or client, after the defective goods have been returned.

- Cancel the contract, without judicial intervention and upon return of the purchase price of the goods in question.

13.3. Aquamar Disinfection Products is not liable for damage, costs and interest (including profit loss and related damage) caused by repair, removal or replacement, or that will arise for the buyer or client and third parties as a direct or indirect effect of that errors.

13.4. Aquamar Disinfection Products will not be liable to the buyer or client or third parties for any costs, damage, interest (including the loss of profit and related damage) that are directly or indirectly the result of any advice or recommendation that Aquamar Disinfection Products has given , activities it has undertaken, non-delivery, or the application or use of the goods.

13.5. Aquamar Disinfection Products is not liable for damage to cables, pipes, pipes, sewers, divers, etc., if the location of this is not indicated or no drawings have been provided, on which the correct location is indicated.

13.6. In order to compensate for other damage, including indirect damage, business and / or stagnation damage, Aquamar Disinfection Products is not obliged.

13.7. The maximum amount of damage, to compensation for which Aquamar Disinfection Products can be held accountable, is never more than the amount for which the work is or would be carried out, or the amount for which Aquamar Disinfection Products is insured, or the amount that the insurance of Aquamar Disinfection Products will pay any work on damages.

Article 14. RIGHTS

14.1. The buyer or customer will not make any technical information available that is derived from Aquamar Disinfection Products, obtained anyway and that relates to goods and / or works that Aquamar Disinfection Products has offered.

14.2. Aquamar Disinfection Products will not provide information to third parties without the permission of the buyer or client about specifications that the buyer or client has provided to Aquamar Disinfection Products, in writing and explicitly confidential.

Article 15. PAYMENT

15.1. Payment will take place in the manner as agreed in the order confirmation, unless stated otherwise. All payments will have to be made without discounts or debt settlements. In the case of payments within the period stated on the invoice, the credit limit charged may be deducted from the invoice amount. If the deadline is exceeded, the total invoice amount (including the credit limitation and any administration costs charged and without prejudice to what is stated below) must be paid to Aquamar Disinfection Products.

15.2. The payment obligation is met at the moment that Aquamar Disinfection Products has been confirmed that its account has been credited for the agreed amount.

15.3. If the buyer or client has not paid within the payment term, the outstanding amount will become interest bearing from that date with an interest rate of 2% of the amount payable per month. The payment term that applies to all invoices issued by Aquamar Disinfection Products is 14 (fourteen) days, unless stated otherwise on the invoice.

15.4. If payment is not received within this payment term, Aquamar Disinfection Products is free to hand over this claim to a lawyer, legal advisor, or debt collection agency, with all further costs borne by the debtor.

15.5. As long as no full payment has been made from Aquamar Disinfection Products for whatever reason, the goods delivered remain property of Aquamar Disinfection Products

Article 16. DELAY OF DELIVERY

16.1. If the buyer or client fails to pay, Aquamar Disinfection Products is not obliged to continue to deliver and is entitled to terminate the agreement without judicial intervention and without prejudice to the obligation of the buyer or client to indemnify Aquamar Disinfection Products.

16.2. If Aquamar Disinfection Products deems it necessary, even after the agreement has been concluded and / or has already been partially executed, it can ask the buyer to provide security for the purchase price or repair price, freight, etc. that is due to Aquamar Disinfection Products. Aquamar Disinfection Products is not entitled to postpone delivery or cancel the agreement without judicial intervention and without prejudice to the buyers or clients obligation to fulfill its part of the agreement and to indemnify Aquamar Disinfection Products

16.3 If the buyer is in default to Aquamar Disinfection Products, then Aquamar Disinfection Products may take back the delivered goods immediately and without any formality. take back.

Article 17. TECHNICAL ADVICE

No liability can be accepted for work that has been carried out according to drawings or designs, or instructions and advice from the buyer or client.

Article 18. UNFORESEEN CONDITIONS

In case of war, civil unrest, riots, fire or other disasters, in case of shortages of raw materials, stocks, additives or fuel, collapse of the factory or workshop, strikes, high water levels, exclusions, government interference, loss of transport, even as a result of weather conditions and all circumstances outside the control of Aquamar Disinfection Products, regardless of whether they take place in their own workshop or with the suppliers or with the transport company, or in the event that such a change of circumstances takes place, that further fulfillment of the obligation of Aquamar Disinfection Products cannot reasonably be expected, then Aquamar Disinfection Products is entitled to withdraw its offers, to suspend deliveries, or to terminate the agreement without judicial intervention and without being liable for the damage of the buyer or client or of third parties.

Article 19. WHOLE AGREEMENT

19.1. Conditions, with the aim of changing these conditions, will only be effective if and insofar as these have been confirmed in writing by Aquamar Disinfection Products

19.2. Adapted or amended conditions are effective when this change has been made sufficiently known to the counterparty, or has been filed with the Chamber of Commerce and Industry in Flevoland.

19.3. Exception or amendment of the conditions for a special agreement will always have to be signed, dated and signed by both parties.

 

C. SUBCONTRACTING.

Article 20. APPLICABILITY

20.1. Unless expressly deviated from in writing, the previous articles are under A. "General" and under B. "Contracted work, etc." also applies to the offers and execution of subcontracted assignments.

20.2. For subcontractors who carry out work and / or orders as subcontractors of Aquamar Disinfection Products, the Conditions of Subcontracting as attached to these General Terms and Conditions apply. This regardless of the provisions in these General Terms and Conditions.

Article 21. LIABILITY

In that case, the client also means: the main contractor and with the contractor: the company Aquamar Disinfection Products.

 

End of General terms and conditions in English.

Download the General Terms and Conditions as a PDF file here.

When you cannot open de file please download Adobe Reader or contact us.