Aquamar wil maatschappelijk verantwoord (MVO)-ondernemen. Uitgangspunt hierbij is ISO-26001, welke voor Aquamar is uitgewerkt in een tiental relevante factoren. Dit wordt in beleid en uitvoering gerealiseerd door ethisch correct gedrag, open en eerlijk te communiceren, wetten en regels na te leven en altijd dat te doen wat juist is.

De pijlers waar Aquamar zich met haar MVO-beleid op richt:

Eerlijk en oprecht werken
Aquamar spant zich elke dag in om met haar klanten, leveranciers en medewerkers een relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op wederzijdse samenwerking en wederzijds vertrouwen. Aquamar handelt met een faire prijs binnen een concurrerende markt. Aquamar draagt er zorg voor om volledig te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Respect voor onze klanten, ons werk en ons bedrijf
Aquamar wil voldoen aan de vragen van onze klanten het vertrouwen van de klanten genieten. Derhalve verzekert Aquamar zich van haar middelen en mensen aan de kwaliteitseisen voldoen, zodat uitsluitend diensten van topkwaliteit worden geleverd conform ISO-9001. Aquamar draagt zorg voor een werkomgeving voor al haar medewerkers die materiële en intellectuele groei stimuleert, die bovendien veilig en gezond is conform de arbowet en VCA*. Aquamar werkt ten allen tijde met medewerkers vanaf 16 jaar en ouder waarbij wij competenties meten en opleidingsdoelen vastleggen. Ook discrimineren wij niet bij het werven en selecteren van werknemers en onderaannemers, ook wat betreft kwetsbaren met afstand tot de arbeidsmarkt.

Respect voor het milieu en de maatschappij
Aquamar maakt zich sterk voor bescherming van het milieu en het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen (zie ook het kopje milieu). Daarnaast streeft Aquamar ernaar om als bedrijf een voorbeeldfunctie te vervullen. Aquamar brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen ten uitvoer en draagt deze actief uit naar haar werknemers, klanten en leveranciers.

Aquamar heeft een interne controlesystematiek ingevoerd ter controle op de uitvoering en naleving van het MVO-beleid. Daarnaast heeft Aquamar een externe certificerende instelling gevraagd Aquamar periodiek onafhankelijk te controleren op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook stelt Aquamar jaarlijks een MVO-verslag op, daarin worden onze doelen omschreven en geëvalueerd. Dit verslag wordt vervolgens besproken met ons personeel en onze externe auditors.

Aquamar is een innovatief bedrijf. De innovaties/producten die wij op de markt brengen streven duurzaamheid na. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij bij de thema’s People, Planet en Profit een SDG doel gekozen waaraan we concreet aan willen werken.

Voor het thema People is dat SDG Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Voor het thema Planet is dat SDG Doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Voor het thema Profit is dat SDG Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Aan die drie doelen werken wij actief en via ons SDG Kwartaalverslag houden wij de vordering bij. Dit verslag wordt vervolgens besproken met ons personeel en onze externe auditors.

Deze MVO beleidsverklaring is gecommuniceerd met alle medewerkers.

 

CO2 voetafdruk

Via www.klimaatplein.nl hebben wij onze CO2 voetafdruk berekend en vergeleken met het gemiddelde van onze industrie. Wat gasgebruk betreft doen we het heel goed en wat stroom betreft iets beter dan gemiddeld. Dat is met dank aan onze zonnepanelen en aardwarmte installatie.